February 22

ประกาศ การจัดประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดลายละเอียดเนื้อหา

ประกาศ

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา Satir model สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาสังคม พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในปี 2561 ครึ่งปีแรก ดังนี้

 

 1. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจ

และประเมินความพร้อมในการเริ่มยาต้านไวรัส วันที่ 22 – 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

 

 1. 2. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการปรึกษารายบุคคล ในกรณีวัยรุ่นท้องไม่พร้อมและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อพฤติกรรมใช้ความรุนแรง สำหรับ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาสังคม พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

 

3.การประชุมวิชาการสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เรื่อง สุขภาพทางเพศในวัยรุ่น (Sexual Health and Sexuality in Adolescent) วันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (วันจันทร์-วันพุธ) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

 

 1. 4. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการปรึกษารายบุคคล ในกรณีที่มีความหลายหลากทางเพศ สำหรับ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาสังคม พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 23 – 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

 

 1. 5. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจและจัดการกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

 

 1. 6. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 18 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

 

 

 

                                             

ประกาศ

 

          สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา Satir model นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาสังคม พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในปี 2561 ครึ่งปีหลัง ดังนี้

 

 1. 7. การประชุมวิชาการสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เรื่อง สุขภาพทางเพศในกลุ่ม ชายรักชาย และกลุ่มข้ามเพศ (Sexual Health and Sexuality in MSM & TG) วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม พ. ศ. 2561 (วันจันทร์-วันพุธ) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

 

 1. 8. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการปรึกษารายบุคคล เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในครอบครัว สำหรับ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาสังคม พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 27 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

 

 1. 9. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจ

และประเมินความพร้อมในการเริ่มยาต้านไวรัส วันที่ 10 – 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

 

 1. 10. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการปรึกษารายบุคคล เพื่อสร้างพลังและความสุขในการใช้ชีวิตคู่และดูแลความสัมพันธ์

สำหรับ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาสังคม พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

 

 1. 11. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี

ด้วยความสมัครใจและจัดการกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) วันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

 

 1. 12. การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 17 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

 

ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกเงินค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด  สำหรับพยาบาลวิชาชีพ  ได้คะแนน CNE จากสภาการพยาบาล

 

ติดต่อ  นิศา กระแส    สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-286-7052, 081-692-9920

FAX: 02-286-3013

www. tmsstd.org   E-mail: tmsstdorg@yahoo.com, tmsstd@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดลายละเอียดเนื้อหา