February 22

ประกาศ การจัดประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา

ประกาศ

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ได้ดำเนิน การจัดประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา การให้การปรึกษา Satir model สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใน ปี 2559 ครึ่งปีแรก ดังนี้

 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจและประเมินความพร้อมในการเริ่มยาต้านไวรัส วันที่ 18-21 มกราคม พ.ศ. 2559 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

 

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคล Satir model เพื่อสร้างพลังและความสุข ในการทำงานและใช้ชีวิต สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท ราย ขอบเขตเนื้อหา

 

3. การประชุมวิชาการสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เรื่อง เวชศาสตร์ทันสมัย 2016 เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และปัญหาเพศ (2016 Update Practical Management of STI, AIDS & Sex Issues) วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหา

 

4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคล Satir model เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในครอบครัว สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 25-28 เมษายน 2559 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท ขอบเขตเนื้อหา

 

5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ และจัดการกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

 

6.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคล Satir model เพื่อสร้างพลังและความสุขในการใช้ชีวิตคู่และดูแลความสัมพันธ์ สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 20-23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท ขอบเขตเนื้อหา

 

ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกเงินค่าลงทะเบียน จากหน่วยงานต้นสังกัด  สำหรับพยาบาลวิชาชีพ  ได้คะแนน CNE จากสภาการพยาบาล

 

 

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     กรมควบคุมโรค และ  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา การให้การปรึกษา Satir model สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใน ปี 2559 ครึ่งปีหลัง ดังนี้

 

7.  การประชุมฟื้นฟูวิชาการมาตรฐานการตรวจรักษาและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (Practical Diagnosis, Treatment & Prevention of STI & AIDS) วันที่ 25-27 กรกฎาคม พ. ศ. 2559  ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ขอบเขตเนื้อหา

 

8.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคล Satir model เพื่อสร้างพลังและความสุข ในการทำงานและใช้ชีวิต สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 22-25 สิงหาคม 255 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท ขอบเขตเนื้อหา

 

9.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจและประเมินความพร้อมในการเริ่มยาต้านไวรัส วันที่ 12-15 กันยายน พ.ศ.2559    ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท ขอบเขตเนื้อหา

 

10.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคล Satir model เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในครอบครัว สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 17-20 ตุลาคม พ.ศ.2559   ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท ขอบเขตเนื้อหา

 

11.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ และจัดการกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

 

12. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคล Satir model เพื่อสร้างพลังและความสุขในการใช้ชีวิตคู่และดูแลความสัมพันธ์ สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 19-22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท ขอบเขตเนื้อหา

 

ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สามารถเบิกเงินค่าลงทะเบียน จากหน่วยงานต้นสังกัด  สำหรับพยาบาลวิชาชีพ  ได้คะแนน CNE จากสภาการพยาบาล

 

ติดต่อ นิศา กระแส  สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-286-7052, 081-692-9920 FAX:02-286-3013

www.tmsstd.org   E-mail:   tmsstdorg@yahoo.com,  tmsstd@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร