May132009

ความสำคัญของกามโรคในทางนรีเวช

(1) ตกขาวกับกามโรค เป็นแนวทางที่ปฏิบัติโดยใช้หลักการของการอักเสบในช่องคลอด ทำให้เข้าใจว่าผู้ป่วยในอาการที่เกี่ยวข้องนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการได้รับ การรักษาอย่างจริงจังและปลอดภัยมากกว่า จะเป็นการรักษานั้น ๆ ตามอาการแต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงอาการแทรกซ้อนและเรื้อรัง หรือการมีอาการของผู้ป่วยที่มีการแสดงออกของแบบรูปของการอักเสบที่ปรากฏไม่ ตรงกับตำรา ดูแล้วยังไม่ครบถ้วนหรืออาการ ขอบ ๆ ที่ไม่ชัดเจนทุกราย แต่เมื่อเกี่ยวข้องกับการอักเสบของอวัยวะเพศ จำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการรักษาโดยหลักการทางกามโรค ซึ่งเรารู้ว่าโดยทั่วไปกามโรคหรือหนองในยังคงมีอยู่แม้ว่าตัวกามโรคหรือ หนองในคงจะพบไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างก่อน แต่ก็ไม่สามารถทำให้ลดความสำคัญของกามโรคลง รวมทั้งอาการทางกามโรค โดยกว้าง ๆ

(2) จึงมีความสำคัญเป็นอันดับ 1 ที่จะต้องการการรักษาจากแพทย์ ทางนรีเวชวิทยา และสำหรับด้านกามโรค โดยการตรวจหรือไม่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทบทวนให้นำไปใช้การให้บริการ ของการรักษาของผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ทันทีเป็นพื้นฐานของการติดตามตรวจ ตรา ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ซึ่งจะพบได้ว่า การให้การรักษาทางกามโรค แก่ผู้ป่วยที่มีการอักเสบ โดยการใช้ยาตามควรจากหลักการกามโรคเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัย และการมีสุขภาพที่ดีของผู้ที่มีอาการ

(3) เนื่องจากว่าลักษณะของการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์ของหญิง ซึ่งรวมไปถึงการอักเสบที่เลยขึ้นไปในมดลูก ในช่องเชิงกราน หรือบริเวณภายนอกของอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสิ้น โดยความสำคัญของการรักษาที่จะปฏิบัติได้ทันที และจะประกอบเป็นฐานกว้าง ๆ โดยทั่วไป ที่จะให้ตอบต่อการรักษา การอักเสบของอาการนั้นเป็นกิจกรรมขั้นแรก ที่จะสำคัญที่สุด และที่สามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่ต้องสงสัยได้โดยทันทีและรีบด่วนของผู้ป่วย หญิง ตามหลักของการรักษากามโรค ที่มีอาการและสงสัย การอักเสบอย่างไม่รอช้าอีกต่อไป

(4) พื้นฐานของการรักษาทางกามโรค ซึ่งรวมหนองในและโรคแทรกซ้อน หรือของการป่วยด้วยหนองใน ที่มิได้วินิจฉัยในขั้นแรกหรือต่อไป ที่จะตรวจพบได้ง่ายทันทีหรือไม่ได้เลย เพราะเป็นหนองในอย่างซับซ้อน เรื้อรัง การพบหรือไม่พบ เชื้อหนองใน จากการตรวจครั้งแรกในระยะเวลาอันสั้น ภายใน 2 สัปดาห์ ของการป่วยต่อไปนั้น โรคหนองในจะผ่านระยะเวลา ที่จะตรวจพบได้ง่าย และหลังจากนั้นต่อไปจะอยู่ภายใต้ผนังของทางเดินที่หุ้มอยู่ในระบบทางเดิน อวัยวะสืบพันธุ์ ผลตรวจจากการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ขยาย 1,000 เท่า ทุกรายที่ได้ปฏิบัติในครั้งแรกอาจพบได้น้อย และจะไม่พบในทุกครั้งที่มีการตรวจครั้งแรกแล้วต่อไปอีกในการตรวจเลย หากครั้งแรกไม่มีการพบเชื้อหนองในได้ หรือในกรณีที่ได้เริ่มการรักษาขั้นต้นแล้ว เพราะเป็นเรื่องที่บอบบางและตอบต่อการรักษาขั้นต้นได้ (5) เป็นอันว่าการตรวจจะพบได้ถึงการเป็นหนองในของผู้ป่วยหรือไม่ในการตรวจพบ ครั้งแรกหรือ ในการตรวจหลังจากที่มีอาการต่อเนื่องกัน 2 สัปดาห์แล้ว แต่จะพบเชื้อหนองในหรือไม่ ไม่มีความสำคัญในด้านการวินิจฉัยที่จะตัดออกไปแต่อย่างไร ดังนั้น แม้จะมีการตรวจหรือไม่ก็ตาม หนองใน หาใช่ประเด็นสำคัญที่จะไม่ให้มีการรักษาของผู้ป่วย และมิใช่ประเด็นโต้แย้งที่จะไม่ให้การรักษาเช่นเดียวกับการให้การรักษา ของหนองในที่เรื้อรัง ความสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่การวินิจฉัยพบได้หรือไม่ แต่จะสำคัญอยู่ที่การรักษาในหลักการเดียวกันกับที่พบหนองในเรื้อรัง ซึ่งใช้หลักการทางกามโรค และรักษาแม้จะไม่พบเชื้อ หรือไม่ต้องรอตรวจ ว่าจะเป็นหนองในหรือไม่ เพียงแต่ว่าผลจากการตรวจทั่วไปมีโอกาสพบ 2 เปอร์เซ็นต์ในการตรวจประมาณ 5,000 ราย ของหญิงและชายทั่ว ๆ ไป

(6) จึงควรที่จะนำหลักเกณฑ์ การรักษาทางกามโรค และการแทรกซ้อน อักเสบ 2 สัปดาห์ ถ้าเป็นแก่กรณีของการอักเสบของอวัยวะเพศมาใช้ได้โดยกว้างขวาง และเป็นขั้นสำคัญที่สุดที่นำหลักการนี้มาใช้ เป็นพื้นฐาน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้ในเหตุการณ์ที่สงสัย โดยไม่ต้องรอคอยว่าจะตรวจพบการวินิจฉัยว่าเป็นกามโรคก่อนให้การรักษา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่จำเป็นที่สุดของประสบการณ์ ของกามโรค และอาการของการแทรกซ้อนด้วยการอักเสบในลักษณะต่าง ๆ โดยการนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมควร และโดยอย่างกว้างขวางของผู้ป่วยทางนรีเวช ซึ่งมีการอักเสบของอวัยวะเพศให้ได้รับการศึกษาและรักษาอย่างจริงจังและ ติดตามผลต่อไปซึ่งจะได้รับผลดีและมีจำนวนที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว หลายพันรายต่อปี

(7) ข้อสำคัญของการนำหลักการทางกามโรค ไปใช้ต่อไปนี้กับอาการทางนรีเวช เป็นความเจริญ พัฒนาก้าวหน้าซึ่งนำทางให้เป็นการปฏิวัติอย่างสำคัญแท้จริงของการดูแลรักษา ตรวจตรา ให้ความเข้าใจ อันจะมีผลแก่สังคม และแก่ผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมาก ตามการพบที่ว่า การอักเสบของอวัยวะเพศ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด ในสตรีเพศ และจะสร้างปัญหาสำคัญในการป่วยเรื้อรังนานับประการได้ต่อไป

สรุป ทั้งนี้ จะเป็นผลดี และเป็นเหตุผลของการปฏิบัติให้ความสำคัญของกามโรคในการดูแลรักษาอาการทางนรี เวช ซึ่งการปฏิบัติได้ผ่านการตรวจทางกามโรคอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี ขอเสนอให้ในการรักษาไม่ปฏิบัติข้ามกรรมวิธีของการรักษาอย่างจริงจัง ทางด้านกามโรค และขอเสนอให้ไม่มีเหตุผลต้องตัดบท หรือปฏิเสธผู้ป่วยที่จะไปพบกับแพทย์ทางนรีเวชเพียงจากอาการของตนได้ ถึงแม้จะมีโอกาสได้พบกามโรค หรือไม่ก็ตาม เป็นหลักการสำคัญมีประโยชน์ที่นำเสนอ ริเริ่ม จากงานกามโรคล่าสุดของประเทศไทยซึ่งจะไปใช้ไม่ว่าที่ใดก็ได้ในโลก

นายแพทย์โกดม อารียา

ปริญญาโททางการสาธารณสุขจากประเทศฝรั่งเศส

Significant of Venereal disease in Gynecology

(1) The treatment guidelines of Leukorrhea and Venereal disease (V.D.) are similar to vaginitis. In general, the symptom of these diseases are treated by palliative treatments that they are not covered complication or chronic illness, especially in some patients have unobvious symptom or irrelevant to indication in textbook. However, if woman is diagnosed with vagina’ inflammation, gynecologist is extremely necessary have to initiate treatment like V.D. In present, although the number of V. D.’s and Gonorrhea’s patient tends to decrease, in gynecological care cannot reduce the importance of Gonorrhea’s remedy.

(2) Venereal disease is then the first priority to get treatment from gynecologist. Therefore, it is necessary to review the fundamental treatment guidelines, to provide this disease screening and to monitor closely symptomatic patient. However, the vaginitis patient should receive medicine according to V.D. treatment’s criteria at least 2 weeks that they have good efficiency, safety, and healthy for symptomatic woman.

(3) The inflammation of female external sexual organ is the first symptom that the professional can detect it before its spreading into uterus and pelvic cavity. The important thing is that the key treatment according to Gonorrhea’s guideline should immediately begin to achieve good healthy for patient.

(4) The detection of among the primary, secondary, and other stages of V.D. throughout Gonorrhea may probably difficult, but the doctor should correctly diagnose within 2 weeks because these diseases will be moved into submucosa tissue of sexual organ tract wall after that period. Thus, the microscope examination (multiply 1,000 times) cannot detect these abnormal findings since the primary infection. Nevertheless, these diseases are good response to the primary treatment.

(5) Actually, a gynecologist can diagnose women with Gonorrhea both the primary and late stage. Among patients get diagnose with the primary stage of Gonorrhea or not that author is not serious, but if I found inflammation of patients’ sexual organs. I think that they should suddenly receive treatment like chronic Gonorrhea or according to Gonorrhea treatment guideline by without confirmatory examination. Generally, it was found approximately 2 percent of the total patient (female and male) 5,000 cases.

(6) In case of high risk or infected case, the doctor should treat by using the primary treatment according to Gonorrhea treatment guideline and inflammation treatment for 2 weeks. These practices are the heart issues of Gonorrhea treatment from my experience that they should widely be distributed to physician because there are good effectiveness to thousands patients per year.

(7) A key point of Gonorrhea treatment guideline using lead to the significant advancement and evolution of health care as well as treatment. Besides, it is still increased understanding to society and a number of patients. According to treatment guidelines, the inflammation of female sexual organ is frequently found and related to various chronic illnesses.

In conclusion, from author’s overwhelming experience about Gonorrhea screening had more than 20 years ago. I would like to propose that Gonorrhea treatment procedures should follow step by step and patients should be referred to gynecologist even though the woman got diagnosed with Gonorrhea. These principles are important and beneficial to representation and application in the sexual transmitted disease department throughout all over the world.

Godom Arya, M.D., M.S.P. (Paris)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.